You are here:   O nama > Statut

Statut

Minimiziraj

    
     

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (″Narodne novine″ broj 74/14), čl.14. Zakona o sportu („Narodne novine“ br. 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12,94/13) i čl. 28. Statuta  Stolnoteniskog kluba „Ljubešćica“, Skupština Stolnoteniskog kluba „Ljubešćica“, na sjednici skupštine održanoj dana 12.06.2015. godine, donijela je

 

S T A T U T

STOLNOTENISKOG KLUBA „LJUBEŠĆICA“

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu, o zastupanju; izgledu pečata; o ciljevima i  području djelovanja sukladno ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi, o načinu osiguranja javnosti djelovanja udruge; o uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima, obvezama i odgovornostima te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova, tijelima udruge, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata; izboru i opozivu likvidatora udruge; prestanku postojanja udruge; o imovini, načinu stjecanja i raspolaganju imovinom; o  postupku s imovinom u slučaju prestanka udruge, o načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge, te drugim pitanjima od značaja za udrugu.

 

Članak 2.

Naziv Udruge je: Stolnoteniski klub „Ljubešćica“.

Skraćeni naziv Udruge je: STK „Ljubešćica“.

Sjedište Udruge je u Ljubešćici, Zagrebačka 22b.

 

Udrugu zastupaju predsjednik i tajnik.

Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Udruge.

 

Članak 3.

Udruga je registrirana pri nadležnom Uredu državne uprave.

Udruga je neprofitna pravna osoba.

 

Članak 4.

 Udruga ima pečat. Pečat je okruglog oblika, vanjskog  promjera 30 milimetara s tekstom Stolnoteniski klub „Ljubešćica“ po rubu pečata, a u sredini kruga je znak: prekriženi stolnoteniski reketi i loptica.

II.  CILJEVI I DJELATNOSTI UDRUGE

 

Članak 5.

Udruga je osnovana u cilju promicanja, razvitka i unapređenja stolnog tenisa.

Sukladno njemu Udruga djeluje na području sporta.

 

Članak 6.

Djelatnosti Udruge kojima se ostvaruju ciljevi su:

-          obuhvat sve većeg broja građana, a posebice djece, mladeži te putem aktivnosti Udruge isticanje njihovih sposobnosti, znanja i vještina,

-          organiziranje i provođenje redovitih sustavnih treninga radi pripreme za natjecanja,

-          sudjelovanje u stolnoteniskim natjecanjima na općinskoj, županijskoj, regionalnoj, državnoj i međunarodnoj razini,

-          organizacija stolnoteniskih natjecanja na svim razinama,

-          sudjelovanje u humanitarnim i drugim akcijama.

 

Članak 7.

Djelovanje Udruge je javno. Javnost djelovanja Udruge ostvaruje se na načine utvrđene ovim Statutom, posebno:

−     pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Udruge i značajnim događajima, pisanim izvješćima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način,

−     putem medija.

 

Svi članovi Udruge imaj pravo sudjelovati u radu Udruge, sukladno odredbama Statuta i zakona, te pravo uvida u rad tijela i odluke koje njena tijela donose.

 

Sjednice tijela Udruge su javne osim u izuzetnim slučajevima radi zaštite interesa maloljetnih članova i kada je to radi posebne zaštite maloljetnika propisano zakonom i drugim propisima.

III.  ČLANSTVO U UDRUZI

 

Članak 8.

Članom Udruge može postati svaka fizička i pravna osoba.

Pravna osoba svoje članstvo u Udruzi ostvaruje putem ovlaštenog predstavnika.

 

 

 

Članak 9.

Članom Udruge se postaje upisom u popis članova a koji vodi tajnik Udruge.

Popis članova vodi se elektronički ili na drugi prikladan način i obvezno sadrži slijedeće podatke: ime i prezime (naziv), OIB, datum rođenja, datum pristupanja udruzi, kategorija članstva (ako su propisane Statutom), datum prestanka članstva u Udruzi, te druge podatke.

Popis članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.

Članovi tijela udruge ne mogu biti osobe za koje postoje zakonske zapreke navedene u odredbama Zakona o sportu.

Visinu članarina određuje Skupština.

Članak 10.

Prava i obveze članova su:

-          bavljenje aktivnostima Udruge,

-          sudjelovanje u upravljanju poslovima Udruge,

-          čuvanje i podizanje ugleda Udruge,

-          čuvanje materijalnih dobara i izvršenje preuzetih obveza,

-          plaćanje članarine.

 

Članak 11.

Članstvo u Udruzi prestaje:

-        dragovoljnim istupom,

-        neplaćanjem članarine,

-        isključenjem.

 

Član se briše iz Registra članova bez posebne odluke ukoliko do kraja godine ne plati članarinu ta tekuću godinu.

Odluku o isključenju člana iz Udruge donosi Izvršni odbor. Isključeni član ima pravo u roku od 15 dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini Udruge.

Skupština je dužna riješiti žalbu u roku 30 dana, računajući od dana dostave žalbe. Odluka Skupštine Udruge o isključenju je konačna.

 

Članak 12.

Udruga se može udružiti u saveze udruga, zajednice, mreže i u međunarodne udruge.

Odluku o udruživanju donosi Skupština.

 

 

IV. RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA

Članak 13.

 

Spor/sukob interesa u Udruzi postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova Udruge o kojima članovi mogu slobodno raspolagati, a koji utječu na rad Udruge u cjelini odnosno ako se ona odnose na pitanja od zajedničkog interesa na sve članove.

Za rješavanje spora/sukoba interesa nadležan je Izvršni odbor.

Odluka Izvršnog odbora je konačna. Ukoliko spor/sukob interesa nastane oko pitanja o kojima se podnosi zahtjev za upis promjena u Registar udruga o čemu odlučuje nadležni ured, nezadovoljni član najprije se obraća Izvršnom odboru da riješi spor/sukob. Po konačnosti odluke Izvršnog odbora, udruga podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u Registar udruga zajedno s odlukom Izvršnog odbora.

 

 

V.  TIJELA UDRUGE

Članak 14.

Tijela udruge su:

−     Skupština,

−     Izvršni odbor

−     Nadzorni odbor

−     Stegovna komisija

−     Predsjednik

−     Tajnik

−     Likvidator

 

SKUPŠTINA

Članak 15.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom. Skupštinu sačinjavaju svi poslovno sposobni članovi Udruge ili njihovi predstavnici izabrani na način propisan Statutom Udruge. Predstavnika pravne osobe članice Udruge imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe.

Članak 16.

Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna. Skupština redovito zasjeda jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake četvrte godine.

Sjednice Skupštine saziva Predsjednik Udruge na vlastitu inicijativu.

U odluci o sazivanju Skupštine Predsjednik utvrđuje dnevni red sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice.

Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje 1/3 članova Udruge.

U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obavezni predložiti dnevni red sjednice.

Ako predsjednik ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 5. ovoga članka, sazvati će je predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice).

U slučaju isteka mandata tijelima udruge, Skupštinu saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u Registar udruga  ili 1/3 članova udruge, koji su upisani u popis članova prije isteka mandata tijelima udruge.

Članak 17.

Sjednici Skupštine predsjedava Predsjednik Udruge. U odsutnosti Predsjednika, Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja će predsjedavati sjednicom.

O radu sjednice vodi se zapisnik, kojeg potpisuje zapisničar i dva ovjerovitelja, koji se trajno čuva u arhivi Udruge.

Članak 18.

Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna natpolovična većina svih članova Skupštine, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova, ako Statutom nije određena posebna većina.

Članak 19.

Skupština Udruge:

-       utvrđuje politiku rada Udruge,

-       usvaja Statut Udruge i njegove izmjene i dopune,

-       bira i razrješava osobe ovlaštene za zastupanje,

-       bira i razrješava druga tijela Udruge,

-       bira i razrješava likvidatora Udruge,

-       odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga

-       usvaja plan rada i financijski plan za slijedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu,

-       usvaja godišnje financijsko izvješće,

-       odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine Udruge,

-       donosi odluku o statusnim promjenama,

-       odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti,

-       odlučuje i o drugim pitanjima za koje statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela udruge.

 

 

 

IZVRŠNI ODBOR

 

Članak 20.

 

Izvršni odbor sastoji se od  5 članova koje bira i opoziva Skupština. Predsjednik Udruge je po svojoj funkciji i predsjednik Izvršnog odbora.

Članovi Izvršnog  odbora biraju se na četiri godine.

 

Predsjednik i članovi Izvršnog odbora mogu biti razriješeni dužnosti i prije isteka mandata ako:

- postupaju suprotno odlukama Skupštine,

- podnesu ostavku,

- naruše ugled Udruge.

 

U slučaju prestanka dužnosti predsjednika , do izbora novog zamjenjuje ga najstariji član Izvršnog odbora ili član kojeg imenuje Skupština.

 

Članak 21.

 

Izvršni odbor obavlja slijedeće zadaće:

-       priprema nacrte akata Skupštine,

-       saziva sjednice Skupštine, predlaže dnevni red, priprema materijale za skupštinu i izvršava njene odluke,

-       prima nove članove Udruge i predlaže Skupštini imenovanje počasnih članova,

-       odlučuje o isključenju iz članstva,

-       odlučuje o promjeni adrese sjedišta Udruge,

-       obavlja druge poslove sukladno zakonu i Statutu .

 

Izvršni odbor se sastaje po potrebi, a najmanje 4 puta godišnje.

Izvršni odbor donosi odluke natpolovičnom većinom svojih članova.

 

 

NADZORNI ODBOR

 

Članak 22.

 

Nadzorni odbor sastoji se od predsjednika i dva člana koje bira Skupština.

Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti ujedno i članovi drugih tijela Udruge.

Nadzorni odbor radi na sjednicama koje najmanje jedanput godišnje saziva njegov predsjednik a odluke donosi većinom glasova.

Mandat članova Nadzornog odbora traje  četiri godine, te mogu biti izabrani za još jedan mandat.

 

Članu Nadzornog odbora mandat može prestati i prije vremena na koje je izabran, ako bude razriješen od strane Skupštine.

 

 

Članak  23.

Nadzorni odbor obavlja slijedeće poslove:

-       nadzire zakonitost u financijskom poslovanju Udruge,

-       nadzire izvršavanje zakonskih, ugovornih i drugih obveza,

-       prati i analizira ostvarenje financijskog plana Udruge,

-       nadzire provođenje određenih odluka koje mu se dostavljaju na uvid,

-       nadzire provođenje odluka svih izvršnih tijela Udruge.

 

Sva tijela udruge dužna su omogućiti Nadzornom odboru uvid u sve spise, te mu dati potrebne obavijesti o svojoj djelatnosti.

O obavljenom nadzoru Nadzorni odbor jednom godišnje podnosi pismeno izvješće Izvršnom odboru, te na redovnom zasjedanju Skupštine Udruge.

 

 

STEGOVNA KOMISIJA

Članak 24.

 

Članovi Udruge stegovno odgovaraju za povredu svojih članskih dužnosti utvrđenih Statutom, drugim aktima i pravilima (pisanim i uobičajenim).

Sporove među članovima rješava, te stegovni postupak zbog povrede iz stavka 1. ovog članka i povreda imena i ugleda kluba provodi Stegovna komisija , sastavljena od tri člana koje bira Skupština. Mandat članova Stegovne komisije  jest četiri godine s mogućnošću ponovnog izbora. Članovi stegovne komisije  biraju se iz reda redovitih članova Udruge i ne mogu biti članovi tijela upravljanja Udruge.

Opoziv članova Stegovne komisije obavlja se na način na koji su izabrani.

 

PREDSJEDNIK

Članak 25.

- zastupa Udrugu,

- saziva Skupštinu Udruge,

- rukovodi radom Skupštine Udruge,

- odgovara za zakonitost rada Udruge,

- vodi poslove Udruge sukladno odlukama Skupštine,

- podnosi prijedlog godišnjeg financijskog izvješća Skupštini,

- sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za  račun Udruge,

- dostavlja zapisnik s redovne skupštine nadležnom uredu koji vodi Registar udruga,

- obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i aktima Udruge.

 

Članak 26.

Za svoj rad Predsjednik je odgovoran Skupštini Udruge.

Predsjednik podnosi Skupštini Udruge godišnje izvješće o svom radu.

 

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti, Predsjednika u svim poslovima zamjenjuje Dopredsjednik. Mandat dopredsjednika traje četiri godine.

TAJNIK

Članak 27.

Tajnika Udruge bira i imenuje Skupština na mandat od četiri godine za obavljanje stručno-administrativnih poslova u Udruzi.

Tajnik Udruge vodi popis članova.

 

LIKVIDATOR

Članak 28.

Likvidatora udruge bira i razrješava  Skupština.

Likvidator može biti osoba koja je član Udruge.

Likvidator nema pravo na naknadu troškova za svoj rad iz sredstava Udruge.

Likvidator udruge zastupa Udrugu u postupku likvidacije,  te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u Registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Udruge  do okončanja i brisanja Udruge iz Registra udruga.

U postupku likvidacije likvidator je dužan:

-       utvrditi stanje na poslovnom računu Udruge,

-       utvrditi knjigovodstveno stanje dugovanja i potraživanja,

-       utvrditi ostalu imovinu udruge te pribaviti iz službene evidencije Ministarstva, financije – Porezne uprave  potvrdu o nepostojanju duga s osnove javnih davanja,

-       u slučaju dugovanja, dužan je objaviti poziv vjerovnicima da prijave svoje tražbine prema Udruzi,

-       u slučaju potraživanja dužan je pozvati dužnike na plaćanje dugova te raspodijeliti preostalu imovinu sukladno odredbi članka 53. Zakona o udrugama,

Nakon raspodjele preostale imovine, likvidator je dužan u roku od 8 dana od okončanja likvidacijskog postupka podnijeti nadležnom Uredu državne uprave završni račun i izvješće o provedenom likvidacijskom postupku.

U slučaju da likvidator utvrdi da imovina Udruge nije dovoljna za namirenje obveza, dužan je u roku osam dana o tome obavijestiti nadležni sud radi pokretanja stečajnog postupka.

 

VI.  IMOVINA, NAČIN STJECANJA i RASPOLAGANJE  IMOVINOM

 

Članak 29.

Imovinu Udruge čine:

-       novčana sredstva uplatom članarina, dobrovoljni prilozi i darovi,

-       novčana sredstva  koja udruga stekne obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi,  financiranjem programa i projekata Udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova iz inozemstva,

-       nekretnine i pokretne stvari Udruge,

-       druga imovinska prava.

 

Udruga može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih Statutom udruge, u skladu sa zakonom.

 

 

VII.  FINANCIJSKO POSLOVANJE UDRUGE

 

Članak 30.

Udruga je dužna voditi poslovne knjige  i sastavljati financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način financijskog poslovanja i vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.

 

VIII. ODGOVORNOST ZA OBVEZE I ŠTETU

 

Članak 31.

Za svoje obveze Udruga odgovara svojom cjelokupnom imovinom.

Članovi Udruge i članovi njezinih tijela ne odgovaraju za obveze Udruge.

Nad udrugom se može provesti stečaj, sukladno zakonu.

Udruga i osobe ovlaštene za zastupanje udruge za štetu učinjenu u Udruzi ili Udruge prema trećim osobama odgovaraju sukladno općim propisima za štetu.

 

IX. NADZOR

Članak 32.

Članovi Udruge sami nadziru rad Udruge.

Ako član Udruge smatra da je Udruga povrijedila Statut ili drugi opći akt Udruge, ovlaštena je na to upozoriti nadležno tijelo Udruge, te zahtijevati da se nepravilnosti uklone.

Ako se upozorenje ne razmotri u roku od 30 dana od dana dostavljenog pisanog zahtjeva i po zahtjevu ne postupi i nepravilnosti ne otklone u daljnjem roku od 30 dana, član može podnijeti tužbu općinskom sudu nadležnom prema sjedištu Udruge .

 

X. PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE

 

Članak 33.

 

Udruga prestaje postojati odlukom Skupštine ili u drugim slučajevima predviđenim zakonom. U slučaju prestanka postojanja udruge imovina će pripasti Zajednici sportskih udruga „Ljubešćica“.

U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku postojanja Udruge dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine Udruge.

 

XI.  PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 34.

Statut Udruge kao i njegove izmjene i dopune donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine Udruge nakon provedene rasprave.

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Udruge.

Tumačenje drugih akata Udruge daje Predsjednik Udruge.

 

            Članak 35.

Ovaj statut stupa na snagu danom donošenja. Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti dosadašnji Statut Udruge od 21.05.2009.

 

U Ljubešćici, 12.06.2015.

                                                                                                                                                        Predsjednik STK „Ljubešćica“

                                                                                                                                                                  Dražen Štriga